-١جزءآرام ترین و ساده ترین هارمونی هاست.از یک رنگ و تمام هارمونی های آن می توان استفاده کرد.مژه

٢-هارمونی مکمل: در این هارمونی از ٢ رنگ مکمل استفاده می کنند.مانند آبی و نارنجی،سیاه و سفید البته استفاده از یک المان به رنگ دیگر اشکال ندارد.نگران

-٣هارمونی سه رنگی: استفاده از٣ رنگ در دایره کروماتیک که دارای فواصل یکسان نسبت به هم هستند.مثل زرد و قرمز و آبی.دلقک

-۴هارمونی مکمل دو وجهی :استفاده از ٢ رنگ مکمل به اضافه دو رنگ مجاورشا ن.مثل سبز، سبز زرد،قرمز و قرمز بنفش.شیطان

هارمونی مکمل شکسته:در این هارمونی از دو تا مکمل شماره قبل یکی را حذف می کنیم.یعنی از رنگهای سبز،سبز زرد و قرمز استفاده می کنیم.چشم

هارمونی مشابه: استفاده از یک خانواده رنگی در یک فضا.مثلا اگر رنگ انتخابی زرد است از هر رنگی که در زرد به کار رفته در فضا استفاده می کنیم.مثلا قهوهای،زرد، زرد نارنجی و....بغل

-٧هارمونی سیاه و سفید: همه وسایل از قبیل کف ، دیوارها ،سقف و مبلمان سیاه یا سفید استتشویق.

٨-هارمونی رنگ های گرم: استفاده از کلیه رنگ های گرم از زرد تا بنفش و تونالیته بین آنهانیشخند

٩-هارمونی رنگ های سرد:استفاده از کلیه رنگ های سرد از بنفش تا سبز.سبز

١٠-هارمونی چند رنگی: محدودیتی در استفاده از رنگ نداریم .می توانیم از ۴-۵ و حتی ۶ رنگ استفاده کنیم.

-١١.هارمونی تتراد (چهار تایی): یک مستطیل در دایره کروماتیک درست می کنیم.راس های آن ۴ رنگ گفته شده هستند. مانند:زرد نارنجی ،قرمز بنفش ،سبز زرد و آبی بنفشگاوچران