رشد نقاشی در دراز مدت


هيچ الگوی دقيق برای پيشرفت وجود ندارد.هيچگاه تمام سه ساله ها مشابه هم نيستند و نيز هيچگاه از چهار ساله ها کاملاْ متفاوت نمی باشد.
تقريباْ در هر کودکی روند رشد آشکار و تدریجی از اولین کشف آزمایشی تا تسلط بیشتر در کنترل ماده و بیان به چشم می خورد. هر چند پیشرفت زیر در مورد نقاشی نشان داده شده است ،اما همین پیشرفت در مورد مجسمه سازی کولاژ یا ساخت نیز صادق است.
هنگامی که کودکان خورد سالی برای اولین بار از رنگ پوستر استفاده میکند-قلموی خود را توی رنگ فرو می برد و از ضربه های آزمایشی روی کاغذ استفاده می کند. تماشای چهره بشاش او به خاطر اینکه در می یابد با قلم مویش چه کار می تواند بکند،لذتبخش است. رنگ اولین نقاشی های او خالص-مخلوط نشده، ومعمولاْ جدا از هم هستند.
کودک به زودی کشف می کند که با گذاشتن یک رنگ روی رنگ دیگر که هنوز خیس است می تواند رنگ جدیدی بسازد وبا این شیوه بر تغییر رنگ ها تمرکز می کند. این نقاشی ها با نقاشی های اولش کاملاْ متفاوت به نظز می رسند.ااینها کمتر جالب هستند،اما در پیشرفت او گامی به جلو است.
بعدها رنگ هاراکمتر به طوراتفاقی مخلوط می کند و به جای گذاشتن رنگ ها روی یکدیگرشروع می کند به گذاشتن آنها در کنارهم.بعضی از کودکان مایل هستند تمام کاغذ شان را رنگ آمیزی کنند،در صورتی که بعضی دیگر بخشی از کاغذ را رنگ نشده می گذارند.
همین که کودک بر موادش تسلط می یابد،به تدریج شروع به ایجاد اشکال خطی گوناگونی با قلم مویش می کند.اغلب رنگ غلیظی را در میان این اشکال میگذارند وگاهی اقات نیز آنها را با رنگ های دیگر تزئین می کند.
اشکالی که کودک نقاشی کرده است مکرراْ او را به یاد چیزی می اندازد که می شناسد و او آنها را به شکل ساختمان ها ی آپارتمانی،یا آدم ها،یا چیزهای دیگر تبدیل خواهد کرد.

/ 2 نظر / 19 بازدید
عزيزآقا

سلام مطلب خوبی بود ولی حتما منابع مطالب خود را در پايان مطلب ذکر کنيد