نقاشی قسمت سوم

مقایسه نقاشی کودکان وبزرگسالان

کودکان با تمام وجود وشخصیت مغزی وعاطفی خود نقاشی میکشد.این شخصیت در خط ها در طرزاستفاده از قضا در فقدان بعضی از قسمت ها ی نقاشی دراتخاب رنگ ها،ودرخود موضوع اگر به او تحمیل نشده باشد نمایان میشود هنرمندان کودک وقتی نقاشی می کنند جیز هایی راچنان که در حقیقت بیرونی وجود دارد نشان نمی دهد ،بلکه، بگونه ای انها را در ذهن می بینند وبه نظرشان می رسد بیان می کنند و بدین ترتیب چشم انداز دنیای درون خود را نمایان     می سازد.گاه این دخالت درونی وذهنی چنان قوی است که مثلا هنرمندانی که بصورت مدلی را نقاشی می کنند ،نا خدا گاه خطوط صورت خود را در آن بکار می برند کودک نیز چشم اندازی از خود را در نقاشی هایش نشان می دهد وهمین خصوصیات است که نقاشی های کودکان را این چنین زنده جالب می کند اگر زبان نقاشی های کودکان را بدانیم متوجه می شویم که که دارای شکل و ساختمان نقاشی ها ،چیز هایی از شخصیت کودک نهفته است با وجود این بعضی از موضوع ها برای تجزیه وتحلیل ،ساده تر از دیگران است ،زیرا آنها مدت های درازی مورد برسی و وطالعه و تجزیه و تحلیل ودسته بندی روانشنا سان قرار گرفته بودند ،باید اضافه کرد موضوع هایی که معمولا بیشتر مورد مطالعه و برسی قرار گرفته اند همان هایی هستند که بر اثر انعکاس های عظیم عاطفی برای کودک جذابیت فراوانی دارند و بنا برین بهتر از هر چیز خطوطشخصیت او را نمایان می سازد و بسیار زیاد مورد توجه کودکان قرار می گیرد وکودک این موضوع ها راچه اختیاری وچه بر اثر تشویق بزرگسالان با کمال میل مورد استفاده قرار می دهددرک وفهم نقاشی های کودکان وچیزی که او می خواهد بیان کند قبل از آغاز تجربه و تحلیل بعضی از موضوع ها که بیشتر مورده استفاده کودکان قرار می گیرد،یاد آورمی شویم که برای آنکه تغییرنقاشی ها ی یک کودک دارای کیفیت بهتری باشد باید از تعداد هرچه بیشتری از نقاشی ها و اطلاعات دقیقی از زندگی کودک کمک گرفت.  

منبع : کودکان گرافیک هنر مندان فراموش شده

 

/ 0 نظر / 20 بازدید